Artikel succesvol toevoegen in uw winkelmandje

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Value BVBA, met
3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10%, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 per factuur.
3.4. Alle protesten dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van VALUE d.m.v. aangetekende zending en dit binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
3.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
3.6. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt VALUE zich het recht voor de leveringen onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.
Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte goederen blijven eigendom van VALUE zolang de volledige prijs niet is betaald.
Artikel 5: Risico
Op factuurdatum gaan alle risico’s over op de klant en zijn alle kosten ten laste van de klant.
Artikel 6: Intellectuele eigendom
Enkel en alleen VALUE is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van VALUE overgedragen aan de klant.
Artikel 7: Levering
7.1. Indien de goederen geleverd worden aan de klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de klant.
7.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 8: Beëindiging en annulatie
8.1. De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden ten laste van de klant in
maatschappelijke zetel te 3500 Lazarijstraat 156 bus 103, ondernemingsnummer 0871.537.476 genoemd: “VALUE”) en de klant.
Hasselt, met (hierna
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle facturen van VALUE aan de klant en op alle overeenkomsten tussen VALUE en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken. 1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien VALUE deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met VALUE. 1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.
Artikel 2: Prijs
2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief BTW). Elke verhoging van het BTW-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.
2.2. VALUE behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. VALUE kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van BTW, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.
Artikel 3: Betaling
3.1. De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VALUE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

geval van liquidatie, ontbinding of overlijden van de klant.
8.2. In geval van annulatie van een aangegane overeenkomst, hetzij mondeling, dan wel schriftelijk, door de klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan VALUE gelijk aan 30% van het overeengekomen totaal bedrag, onverminderd het recht van VALUE om een hogere schadevergoeding te bekomen.
8.3. Ingeval van weigering van ontvangst bij levering, zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan VALUE gelijk aan 30% van het factuurbedrag.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.2. VALUE gaat steeds een middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout.
9.1. VALUE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van VALUE. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie.
De klant vrijwaart VALUE voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld. 9.2. VALUE gaat een inspanningsverbintenis/ middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door VALUE steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen.
Artikel 10: Overmacht
VALUE is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock- out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat VALUE niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van VALUE worden opgeschort voor de duur van de overmacht.
Artikel 11: Klachten
11.1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen aan VALUE meegedeeld te worden op het ogenblik van levering of afhaling.
11.2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen VALUE te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de tien (10) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek. Indien de bepalingen betreffende de consumentenkoop van toepassing zijn, wordt deze termijn bepaald op twee (2) maanden.
Artikel 12: Gegevensbescherming
De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan VALUE werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bijgevolg zal de klant VALUE vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door VALUE.
Voor het overige zijn de bepalingen zoals opgenomen in de Privacy Policy van VALUE, dewelke raadpleegbaar is op de website, van toepassing.
Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht 13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen VALUE en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
13.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

Een vraagje over een product?

Gin creator Luc Vannitsen helpt je graag!

Gin feestje organiseren?

Gin feestje organiseren?

Wij helpen graag mee! Schakel ons in!

We verkopen ook  accessoires & diversen

We verkopen ook accessoires & diversen

Heerlijk toepaselijk bij Cavalieri Gin